سنسور القایی سه سیمه NBB8-18GM50-E2-V1؛ محصولی برای شناسایی فلزات