سنسور فتوالکتریک دوطرفه WS/WE150-N132؛ محصولی از برند آلمانی Sick