سنسور القایی BES m18mi2-pah80b-s04g؛ محصولی برای تشخیص فلزات از راه دور