سنسور فتوالکتریک دوطرفه BGL 20a-001-s49 از برند بالوف