سنسور القایی IG0005 سنسوری برای تشخیص فلزات از برند IFM