سنسور القایی IG5397 راهکاری مطمئن برای تشخیص فلزات