سنسور فشار PN7094؛ پرشری دقیق بر اندازه گیری فشار سیالات