سنسور فتوالکتریک رفلکتوری wl100l-f2131 از برند sick