سنسور فتوالکتریک بازتابی wl27-3p2430 از برند زیک (Sick)