سنسور فتوالکتریک یک طرفه Xux0arctt16 محصولی از تله مکانیک