سنسور مجاورت القایی BES m30mi1-psc22b-s04g؛ حسگری برای تشخیص فلزات از راه دور!