سنسور فتوالکتریک دوطرفه ws/we100-2n3439 از برند sick آلمان