سنسور فتوالکتریک دوطرفه ws/we260-r230 از برند sick