سنسور فتوالکتریک wtb27-3p2411 مدل یک طرفه از برند زیک