سنسور القایی کد BES 516-105-SA1-05؛ راه حلی برای تشخیص دقیق فلزات!