تشخیص اجسام فلزی و غیر فلزی با سنسور فتوالکتریک یک طرفه O5D100