سنسور od2-p50w10i0 سنسوری فتوالکتریک با عملکرد یک طرفه