سنسور القایی IG0011 حسگری حساس به فلزات از برند IFM