سنسور فتوالکتریک یک طرفه O5H500؛ راه حلی برای تشخیص موقعیت