سنسور فتوالکتریک یک طرفه wt27-2f410 از برند زیک آلمان